Algemene Voorwaarden AV-Agenda

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van de  AV-Agenda, die gelden op alle Producten en Diensten die de AV-Agenda levert en het gebruik van de website sectoragenda.nl. Door het gebruik van de website sectoragenda.nl en de Producten en Diensten van de AV-Agenda aanvaardt de Bezoeker deze Algemene Voorwaarden.

De op deze website getoonde informatie wordt door de redactie van de AV-Agenda met zorg samengesteld, doch voor de volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Verwijzingen naar websites die niet door de redactie van de AV-Agenda worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Artikel 1. Definities

 1. De AV-Agenda beschikt niet over een vestigingslocatie.
 2. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van de agenda zoals opgenomen op deze webpagina.
 3. Partners van de AV-Agenda; FilmForward, NBF en het Nederlands Film Festival.
 4. Redactie AV-Agenda; de redactiemedewerker(s) in dienst van FilmForward voor de AV-Agenda.
 5. Dienst: het platform van de AV-Agenda waar Bezoeker via eigen apparaten evenementen kan ontdekken, weergeven en delen; en waar door Bezoeker evenementen kunnen worden toegevoegd.
 6. Producten: de evenementen georganiseerd door derden die via de AV-Agenda te ontdekken, weergeven en delen zijn.
 7. Bezoeker: Personen die gebruik maken van de Producten en Diensten van en via de AV-Agenda en de websitebezoeker van AV-Agenda.nl.
 8. Partijen: De AV-Agenda en de Bezoeker.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten en Diensten die de AV-Agenda, van welke aard ook aan de Bezoeker levert, ook indien deze Producten of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van eventueel door Bezoeker gehanteerde algemene voorwaarden wijst de AV-Agenda van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk afwijkingen van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. AV-Agenda is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden zijn op de website van de AV-Agenda te raadplegen.


Artikel 3. Privacy

AV-Agenda vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Bezoeker om te gaan. Dit geldt ook voor de gegevens die de AV-Agenda voor haar dienstverlening in haar geautomatiseerde systemen registreert. Dit doen we conform de geldende wet- en regelgeving van de AVG. De Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van het Privacy Statement van de AV-Agenda welke op de website van de AV-Agenda raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem/haar op eigen initiatief en actief opgegeven persoonsgegevens.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. AV-Agenda behoudt het recht om te kiezen welke evenementen er op de website geplaatst worden en mag bepaalde evenementen naar eigen inzicht weigeren. Hoewel de redactie van de AV-Agenda alles in werk stelt om de juiste informatie op de website te plaatsen, is de AV-Agenda in geen geval aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website.
 2. Hoewel de AV-Agenda veel in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de AV-Agenda niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door Bezoeker via de agenda gedeeld worden.
 3. De AV-Agenda kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van sites van derden waarnaar op de AV-Agenda wordt gelinkt, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door de redactie van de AV-Agenda worden onderhouden wordt afgewezen.
 4. Bezoeker vrijwaart de AV-Agenda voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Bezoeker van enige verplichting jegens de AV-Agenda, al dan niet voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.
 5. De AV-Agenda kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor een afgelast of verzet evenement. De AV-Agenda kan geen ononderbroken functioneren van de website garanderen en is niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen en/of technische problemen.
 6. De AV-Agenda kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade van Bezoeker rondom het gebruik van de website.
 7. DE AV-Agenda is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door Bezoeker bij derde partijen verkregen toegangsbewijzen voor evenementen in de AV-Agenda. AV-Agenda kan evenmin de echtheid hiervan garanderen. Aansprakelijkheid voor eventuele schade van Bezoeker door bij derde partijen verkregen toegangsbewijzen wordt expliciet uitgesloten.


Artikel 5. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de AV-Agenda kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van de AV-Agenda en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van de AV-Agenda komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de AV-Agenda in geval van overmacht het recht om de uitvoering (Diensten en Producten) op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Bezoeker mee te delen en zulks zonder dat de A-Agenda gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding.


Artikel 6. Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de dienstverlening van de AV-Agenda is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit of verband houdende met de dienstverlening en producten via de AV-Agenda zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.
Home